Väärtustatud töötaja – valikus lihtsad baashüved või eriline motivatsioonipakett?

Avaldatud
mai 9, 2023
Sildid

Tööturu olukord on pidevas muutumises, kuid ei kriisid ega ka kohandatud tööhõivepoliitika muuda viimaste aastate kasvavat tendentsi, millega seljatatakse üha intensiivsemalt range piirjoon töötamise ning eraelu (ja eneseteostuse) vahel. Ligi kolmandik ööpäevast ollakse küll töötaja rollis, kuid selle tulemuslikkuse ja rahulolu määrab suures osas ka kooskõla eluga, mis eelneb ja järgneb töötamise ajale. Edukad ja hinnatud tööandjad on need, kes püüavad töö- ja vabas ajas näha võimalusi terviku loomiseks ja väärtustavad läbi lisahüvede töötajate vajadusi.

Danpower on loonud oma saksakeelsele klienditeeninduskeskusele kaasaegse töökeskkonna, ergonoomilised töökohad, kodukontorite võimaluse üle Eesti, motiveerivad boonussüsteemid ja toetava meeskonna struktuuri. Lisaks vajalikele baastingimustele on ehitatud üles mitmekülgne motivatsioonipakett, mida pidevalt täiendatakse. Fookuses on töötaja tervis, rahulolu, motiveeritus ning tasakaal era- ja tööelu vahel.

🤩🤩🤩🤩 Danpoweri klienditeeninduskeskuse ahjusoe tiimipilt...

Töökoht ja tööaeg
Klienditeeninduskeskuse töötajatele on tagatud töökoht nii büroos kui ka kodukontoris, võimaldamaks säästa aega töölesõidult ning paremini ühildada oma töö- ja pereelu. Meile on oluline paindlikkus tööaegade planeerimises ja individuaalsete soovide kaasamises – summeeritud tööaja arvestus annab võimaluse luua sobivad graafikud kõigile – trennides-huviringides osalejaile, perekohustuste täitmiseks, lühiväljasõitudeks jne.

Majutustoad, lastetuba, spordisaal
Töötajaile on lisaboonuseks muretu kontoripäevade, koolitustest ja ühisüritustest osavõtu planeerimine – büroo juurde on loodud tasuta majutustoad, mida võib soovi korral ka Lõuna-Eestisse kolimisel sisseelamis- ja koduotsingu perioodil kasutada. Peresõbralikkus peegeldub sisseseatud laste- ja puhketoas, kus jätkub tegevusi kõigile – nii koolitükkide tegemiseks kui ka mängimiseks ja lõõgastumiseks. Treeningruumi saab kasutada lõunapausi ajal ja tööpäeva lõpus ilma aja, sõidu- ja piletikuluta – erinevad spordimasinad ja -vahendid ning lauatennis on hea võimalus pärast istuvat tööd füüsise turgutamiseks.

Spordi- ja tervisehüvitised
Lisaks majasisesele treenimisvõimalusele edendame tervist ka spordi-, ujumis- ja massaažihüvitistega (Stebby) või ettevõtte tervisekindlustusega (hambaravi, profülaktilised terviseuuringud, psühholoogi teenus, vaktsineerimine jpm). Töötajad saavad ise vastavalt enda personaalsetele eelistustele ja vajadustele otsustada, millise hüvepaketi nad valivad. Oleme sisse viinud iganädalased puuviljapäevad.

Arenguvõimalused
Organiseerime töötajaile vaimse tervise loenguid, mis on olulised eneseabi ja terviseprobleemide ennetamise teadlikkuse tõstmiseks. Erialased täiendkoolitused (nt kommunikatsiooni- ja müügikoolitused) pakuvad motiveerivaid arenguvõimalusi ja vaheldust. Klienditeeninduskeskuse töötajate töökeel on saksa keel ja seega on hea võimalus praktiseerida võõrkeelt või hoida sidet emakeelega. Näeme, et nii keeleline side oma kultuuriga kui ka väljakutse töötada võõras keeles võib olla oluliseks motivatsiooniallikaks.

Motiveeriv tasusüsteem, toetused
Oleme aastate jooksul arendanud oma tulemustasusüsteemi selliselt, et säiliks motivatsioon oma tööd hästi teha ja töö oleks õiglaselt tasustatud. Leiame, et töötasu peab olema heas proportsioonis tehtud pingutustega. Igakuistele tulemustasudele lisandub aastapreemia ning vastavalt töötatud aastatele aktiivse panuse preemia. Oluline on töötasu kõrval ka tunnustus – iga kuu peetakse kinkekaartidega meeles silmapaistvaimat töötajat. Siinkohal ei tõsta me esile mitte töötulemusi, vaid nt panust meeskonnavaimu hoidmisesse, ühisüritustesse, ideede genereerimist, mõnusat koostööd.

Lisaks näeme keerulistel aegadel vajadust leida võimalusi töötajate materiaalseks toetamiseks. Danpower maksis 2022. aastal lisaks kaks korda läbi viidud palgatõusule elukalliduse ja finantsstressi leevendamiseks igale töötajale olenemata töösuhte pikkusest või töökoormusest ühekordset inflatsioonitoetust 2000 eurot. Toetuse maksmisega otsustati jätkata ka 2023. ja 2024. aastal. Erinevalt emaettevõtte võimalustest Saksamaal, kus 2022. aasta inflatsioon oli „vaid“ 6,9% ja riik sellegipoolest toetused maksudest vabastas, on Eesti tütarettevõtte kulud maksusoodustuse puudumisel oluliselt suuremad. Kohandatud maksusüsteem oleks võimaldanud oluliselt suurendada ka siinsete töötajate toetusmäära.

Tasustatud eripuhkused
Töötaja saab võtta eripuhkuse eraeluliste sündmuste jaoks – tasustatud vabad päevad abiellumise, hõbepulmade, matuste ja tööalase kolimise korral. Pikaajalise ettevõttesse kuulumise puhul, et premeerida lojaalsust ja motiveerida töötajaid pikaks töösuhteks, võimaldatakse klienditeeninduskeskuses hea koostöö eest viis tasustatud lisapuhkusepäeva.

Ühtsus ja ühisüritused
Ühtsuse ja kuuluvustunde tugevdamiseks viiakse läbi erinevaid ühisüritusi. Siia kuuluvad näiteks suvepäevad ja jõulud, motivatsioonipäevad, emaettevõtte suvepäevad Saksamaal. Peame töötajaid meeles nii ettevõtte aastapäevadel kui ka edukate kuusoorituste ja heade tiimitulemuste puhul. Tähistame koos väiksemaid tähtpäevi, nagu sõbrapäev, vastlapäev, halloween jt. Oleme koos käinud ratsutamas, võrkpalli mängimas, matkamas ja teinud ühiseid miniaktsioone (raamatuvahetus, ühiskokkamine, töötoad). Saksa kultuurile omaselt korraldame regulaarselt stammtisch’e, kus koos aeg maha võtta ja kogemusi vahetada. Erilise tähendusega on meie jaoks ka ühised annetuskampaaniad.

Ettevõtte kuvand ja kuuluvustunne
Kõik nimetatud motivatsioonimeetmed on kaudselt või otseselt seotud töötaja era- ja tööeluga. Samas ei saa unustada ka ettevõtte kuvandi olulisust – töötaja võimalus tunda uhkust töötada hea mainega ettevõttes, tunda end väärtuslikuna, olulise osana tervikust. Danpower peab oma töötajate toetamise ja väärtustamise kõrval tähtsaks ka kohaliku elu edendamisele kaasa aitamist – nii põhitegevusalast lähtuvalt kui ka toetades kohalikku sporti, kultuuriüritusi, propageerides saksa keele õpet, osaledes heategevuses jne. Vastavalt energiasektori muutustele ja uutele arenguvõimalustele on töömahud pidevas kasvamises ning annavad võimaluse laieneda ning meeskonda suurendada. Kuna Danpoweri klienditeeninduskeskus tegutseb Kagu-Eestis, on meile oluline luua töökohti just siia – propageerime head elukeskkonda ja panustame elanike juurdevoolu. Samas tagab veebikoolituse (kaugsisseõppe) ja kaugtöö võimalus soovijale meeskonnaga liitumise ka Tallinnast, Narvast, Saaremaalt või mujalt.

Kokkuvõttes näeme, et meie pingutused on kandnud vilja ja vaatamata keerulisele situatsioonile tööjõuturul on Danpoweri klienditeeninduskeskuses vastupidiselt üldisele tendentsile tööjõuturul viimaste aastate madalaim tööjõu voolavus. Tunda on ka olulist muutust motiveerituses-tulemuslikkuses, vähenenud on terviseprobleemid ja töölt puudutud päevade arv. Meie töötajad hindavad kindlat ja stabiilset töösuhet ning pakutavaid lisahüvesid. Püsime suurlinnade ettevõtetega konkurentsivõimelised just suures osas tänu heale palgasüsteemile, pandlikele võimalustele, kiirele reageerimisvõimele teha uuenduslikke vajaduspõhiseid muudatusi ja tänu komplekssele motivatsioonipaketile. Samas ei saa ka korraliku motivatsioonipaketi olemasolul värbamisolukorda kergeks hinnata ja tööturul konkurentsivõime säilitamisel uuenduste osas valvsust kaotada. Jätkame motiveeritult ja genereerime juba uusi ideid pakutavate hüvede täiendamiseks.

Loe pikemalt: https://www.personaliuudised.ee/sisuturundus/2023/05/09/vaartustatud-tootaja-valikus-lihtsad-baashuved-voi-eriline-motivatsioonipakett?utm_medium=article

Vaata töökuulutusi